Pts

1 2 3 4 5
Vasil Stempak 4 9 11 11 11
Ivo Palmi 11 11 9 5 9