Pts

1 2 3 4 5
Baklykov, Andrey 4 9 11 11 4
Hrytsyienko, N. 11 11 7 6 11