Malhotra, Vikram

Eventis Canary Wharf Classic 2017 10/05 19:00 - Fathi, Karim Ali v Malhotra, Vikram 3-0
Eventis Canary Wharf Classic 2017 09/24 19:45 - Grayson, Campbell v Malhotra, Vikram 3-0
Eventis Canary Wharf Classic 2017 09/07 12:00 - Malhotra, Vikram v Au, Leo 0-3
Eventis Canary Wharf Classic 2017 09/06 12:00 - Salem, Zahed v Malhotra, Vikram 1-3
Eventis Canary Wharf Classic 2017 08/29 06:00 14 Adnan, Nafiizwan v Malhotra, Vikram 3-2